Datagestuurd Onderwijs

 

Uitgangspunt is dat professionalisering en verbetering van de onderwijskwaliteit hand in hand gaan, de docenten zijn daadwerkelijk eigenaar van het proces en de producten. Utrechtse Kansen introduceerde daartoe de leerwerkgroepen. Dit zijn lokaal en regionaal verankerde netwerken van docenten, die met elkaar een opbrengstgericht leerproces ingaan. De sterke focus op de docent als eigenaar van zijn of haar professionaliseringsproces is een van de pijlers van de Utrechtse Onderwijs Agenda. Naast andere ontwikkelingen in het land klinkt deze oriëntatie door in het Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012 - 2015, dat het Ministerie van OCW heeft gesloten met de Onderwijscoöperatie. In het Bestuursakkoord wordt ‘ingezet op kwaliteitsverbetering van het onderwijs door verdere professionalisering. De docent neemt verantwoordelijkheid voor en verwerft zeggenschap over zijn professionele ontwikkeling en positie. Het proces en de opbrengst van de Utrechtse leerwerkgroep Cito Volgsysteem VO zien wij als een voorbeeld hoe een professioneel sterke beroepsgroep zich kan manifesteren. Ook de komende jaren zetten de gemeente Utrecht en de schoolbesturen onder andere in op versterking van het taalonderwijs, omdat een goede taalbeheersing de belangrijkste voorwaarde is voor een succesvolle schoolloopbaan. Het handboek kan goede diensten bewijzen in de komende ontwikkelingen, zoals de implementatie van het Utrechts Taalcurriculum, het realiseren van datagestuurd en opbrengstgericht onderwijs en de implementatie van Onderwijs Transparant in Magister. De leden van de werkgroep Cito Volgsysteem VO hebben laten zien dat de professionalisering van docenten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Het digitale handboek Cito Volgsysteem VO biedt u de mogelijkheid om op basis van de uitslagen van de lees-/taaltoetsen van het Cito te bepalen welke leesondersteuning de leerlingen nodig hebben. Het handboek biedt daarvoor een analysemodel en werkt met een drietal lezersprofielen: probleemlezers, compenserende lezers en schoolse lezers. Daarnaast geeft het handboek suggesties voor de didactiek in de lessen en de implementatie op schoolniveau.

Het eerste initiatief om te komen tot de implementatie van het Cito Volgsysteem VO vond in 2009 plaats in een van de Utrechtse scholen. De school deed mee aan het project Doelgericht en planmatig werken aan betere resultaten in het vmbo. In dit project werd het Cito LVS VO ingezet om de taalontwikkeling van leerlingen te volgen en de leerwinst te meten. Met de komst van het project Utrechtse Kansen II hebben docenten van vier vmbo-scholen hun expertise gebundeld, de werkwijze verfijnd, uitgebreid en beschreven in een overdraagbaar eindproduct ‘Het digitale handboek Cito Volgsysteem VO’. 

Wanneer u besluit om het Cito Volgsysteem VO te gaan gebruiken als instrument om leerlingen adequate taalondersteuning te bieden, dan betekent dat onder andere:
- in beeld brengen van de huidige situatie en een implementatieplan opstellen (aanwijzingen hiervoor staan in hoofdstuk 6);
- basis voor de taalondersteuning is het groepsplan dat wordt samengesteld aan de hand van de uitslagen van de toetsing (zie hiervoor de hoofdstukken 3 en 4);
- de groepsrapportages van Cito staan standaard op de agenda van de klassenbespreking (zie hiervoor de hoofdstukken 3 en 5);- op basis van de groepsrapportage worden de lezersprofielen van de leerlingen vastgesteld (zie hiervoor hoofdstuk 3);
- de school kiest voor een consequente cyclus van toetsing ? determinatie ? analyse ? educatie ? evaluatie/toetsing.
Cito-1- de school implementeert de werkwijze zodanig dat op alle niveaus in de organisatie een actieve betrokkenheid wordt gerealiseerd. In het onderstaande schema wordt aangeven wie in de school betrokken zijn bij de implementatie en de uitvoering.

De leden van de werkgroep sluiten met de presentatie van dit Handboek hun werkzaamheden af en stellen de opbrengsten van hun leer-/werkproces ter beschikking aan alle collega’s die werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Met de implementatie van het volgsysteem is een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling van datagestuurd onderwijs en verbetering van het taalonderwijs.

Arthur Berkhof, Trajectum College, Bert Tuink, X11, Jacinth Fluitsma, Globe College, Ruud Schalkwijk, Gerrit Rietveld College

 

 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte